obniżone koszty budowy domu

Dotacje rządowe

Sprawdź aktualne dotacje Państwowe. Chętnie pomożemy naszym klientom przy składaniu wniosku.

Program “Moje ciepło”

Celem programu jest wsparcie finansowe w obszarze powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

Dofinansowanie w formie dotacji do 30% albo do 45% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 21 tys. zł na jedną współfinansowaną inwestycję. Wysokość dofinansowania uzależniona będzie od rodzaju zainstalowanej pompy ciepła oraz posiadania przez wnioskodawcę karty dużej rodziny.

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym do 31.12.2026 r. lub do wyczerpania dedykowanej puli środków.

Szczegółowe informacje:
https://mojecieplo.gov.pl/

 

 

program moje ciepło
tabela program czyste powietrze

Program “Czyste powietrze”

BUDUJĄC Z NAMI JESTEŚ W STANIE OBNIŻYĆ KOSZT BUDOWY DOMU!

Celem programu jest zmniejszenie / uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

WARUNEK PODSTAWOWY
Dla budynków nowo budowanych: zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego wymagania programu.

INTENSYWNOŚĆ DOFINANSOWANIA POMP CIEPŁA POWIETRZE

* Max jednostkowy koszt kwalifikowany dla pompy ciepła wynosi do 30 000zł.
* Intensywność dofinansowania dotacyjnego jest określona na podstawie średniego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy.

https://portal.wfosigw.opole.pl/strona-glowna-programu

Program “Mój prąd”

Program priorytetowy „Mój Prąd” skierowany jest do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby przy wykorzystaniu paneli fotowoltaicznych. Dotacji podlegają przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji o zainstalowanej mocy od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych. Nie podlegają dofinansowaniu projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji fotowoltaicznej. Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie. Więcej o programie na stronie : http://nfosigw.gov.pl/moj-prad/

Informacji o programie “Mój Prąd” udzielają również Doradcy Energetyczni Projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” https://doradztwo-energetyczne.gov.pl

Kontakt w NFOŚiGW: 22 45 95 990 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00

 

 

program mój prąd
Ulga termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna

Kwota odliczenia do 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne , która wprowadziła podatku dochodowym od osób fizycznych nowe zwolnienie przedmiotowe oraz tzw. ulgę termomodernizacyjną. Oznacza to, że z możliwości odliczenia mogą skorzystać podatnicy opodatkowujący swoje dochody według skali podatkowej lub według jednolitej 19% stawki podatku oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Ulga dotyczy wyłącznie wydatków poniesionych przez podatnika będącego właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego. Prawo do odliczenia obejmują wydatki na realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego ( w tym również montaż instalacji fotowoltaicznej) wyłącznie w budynku mieszkalnym. Z ulgi nie można korzystać w przypadku budynku będącego w budowie.

 

 

Ulga może dotyczyć:

  1. Ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych,
  2. Ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki mieszkalne, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,
  3. Wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych,
  4. Całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Więcej inf na stronie: www.podatki.gov.pl/pit/wyjasnienia-pit/objasnienia-ulga-termomodernizacyjna/

 

Telefon

+48 662 355 000

Zadzwoń lub napisz